Contacts

Адреса: вулиця Миколи Шепелєва, 3, Київ

Час роботи: з 8:30 до 17:00

Телефон: 095 327 7970, 067 180 3196 - приймальна комісія, 067 181 7652 - приймальня директора, 067 181 0104 - відділ кадрів

E-mail: buro@kvpubd.kiev.ua

Стипендії

 Правила призначення і виплати академічних та соціальних стипендій учням в комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж "СИНЕРГІЯ"

І. Загальні питання

 1. Дія цих Правил поширюється на учнів, які навчаються в комунальному закладі професійної (професійно-технічної освіти "Київський професійний коледж "СИНЕРГІЯ" за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету.
 2. Учням призначаються такі стипендії:

1) академічні — за результатами навчання в комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж "СИНЕРГІЯ";

2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

 1. Правила призначення і виплати академічних та соціальних стипендій в КПК "СИНЕРГІЯ" розроблені відповідно до Постанови КМУ № 1050 від 28.12.2016 р. «Деякі питання соціального забезпечення», Постанови КМУ № 1047 від 28.12.2016 р. «Про розміри стипендії у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» та оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.
 2. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора утворюються стипендіальні комісії.

До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, заступники директора, старший майстер, представники органів учнівського самоврядування. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, Порядком призначення і виплати стипендії, статутом комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж  "СИНЕРГІЯ".

За поданням стипендіальної комісії директор затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій відповідного навчального закладу.

 1. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з  Порядком призначення і виплати стипендії за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Учням, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з Порядком призначення і виплати стипендії за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

 1. У разі коли учень має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.

 1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та затверджується педагогічною радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

 1. Учням, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених у кошторисах навчальних закладів, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

 1. Учням, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі — 130 гривень.

ІІ. Призначення стипендії.

 1. Комунальний заклад професійної ( професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж "СИНЕРГІЯ" у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішує питання призначення академічних та соціальних стипендій учням:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) з числа осіб, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 5;

6) які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

7) яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

 1. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Право на соціальні стипендії мають учні, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків).

Учні, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

 1. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною; учням першого року навчання до першого семестрового контролю.
 2. У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12 балів за дванадцятибальною з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір академічної стипендії збільшується на 45,5 відсотка.
 3. Учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії збільшується на 20 відсотків, учням, які є інвалідами по зору і слуху – на 50 відсотків.
 4. Учням, які відповідно до наказу керівника навчального закладу поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені Порядком призначення і виплати стипендії.

ІІІ. Розміри  стипендій

          16. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів – 1250 гривень на місяць.

          17. Розмір соціальної стипендії для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків – відповідно до положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій;

18. Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян – 450 гривень на місяць.